Všeobecné záväzné nariadenia

VZN o máhradom odbere pitnej vody,vývoze žúmp.pdf
Náhradný odber pitnej vody, vývoz žúmp

VZN Pohrebisko.pdf
Cintorín a DS

VZN SJ pri MS.pdf
Stravovanie v ŠJ
VZN Povodnove plany.pdf
Povodňové plány


VZN štatút o verejnom poriadku.pdf
Štatút o verejnom poriadku obce

dodatok k VZN o odpadoch zberný dvor.pdf
Dodatok č.1 k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

VZN poplatky za odpad.pdf
Poplatky za odpad

Dodatok č.1 k VZN o miestnom poplatku.pdf
Dodatok č.1 miestny poplatok za odpad

VZN č. 2-2015 o miestnych daniach.pdf
Dane z nehnuteľností a psa

VZN č. 1- 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území Obce Ďanová.pdf
Poskytovanie sociálnych služieb, spôsob a výška úhrad za sociálne služby na území Obce Ďanová

VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ďanová.pdf
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ďanová


VZN č. 1-2017 o  zavedení a poskytovaní elektronických služieb.pdf
Zavedenie a poskytovanie elektronických sluýieb v obci

Dodatok č. 2 k VZN o miestnom poplatku.pdf
Dodatok č.2 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 3 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Dodatok č.3 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyWeb stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.