verejné zasadnutie OZ dňa 20. novembra 2017

Návrh VZN č.1/2017 o  zavedení a poskytovaní elektronických služieb v Obci Ďanová

Výzva na predkladanie ponúk

Obstarávateľ: Obec Ďanová, Názov zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Ďanová, Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Ďanová.

Druh a množstvo prác sú presne popísané vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii ( Prílohe č.1), Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy v rátane všetkých podmienok

ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/174-ec10a9bd64/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 10.11.2017 , 10:00 Hod.

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.