Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Návrh dodatku č. 3 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023

Oznámenie o percente triedenia odpadov za rok 2019 a o sadzbe poplatku za uloženie odpadov na skládke na rok 2020

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.