SlovenskýEnglish

GDPR - Ochrana osobných údajov - podujatia

 13.12.2023

Prevádzkovateľ- Obec Ďanová, Ďanová č. 22, 038 42, IČO: 00316644 (ďalej len "prevádzkovateľ ") si Vás dovoľuje informovať, že ak v čase konania podujatia organizovaného prevádzkovateľom dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikov, budú Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov prevádzkovateľom spracúvané za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ).

Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa, Obecných novinách a iných, budú uchovávané po dobu 3 rokov.


Zoznam aktualít: